Informace pro oznamovatele

Chcete nám něco říct?

Informationen für Hinweisgebende

Sie wollen uns etwas berichten?

Sie wollen uns etwas berichten?

Informationen für Hinweisgebende

Bezpečné řešení oznámení.

Oznamovatelé – tzv. Whistlebloveři ­– oznamují podezření a incidenty anonymně a bezpečně.

apt Group se zavázala ke kultuře důvěry, v níž mohou zaměstnanci klást otázky, žádat o radu, vyjadřovat obavy a hlásit podezření na porušení předpisů. Náš systém pro oznamovatele nám pomáhá upozorňovat na potenciální problémy, vyjadřovat obavy a přímo řešit porušování pravidel.

Dodržování pravidel a norem je zásadní pro to, abychom předešli škodám, které mohou vzniknout naší společnosti, našim zaměstnancům i externím osobám. Tímto způsobem chráníme všechny, kteří by mohli být postiženi nesprávným jednáním v naší organizaci. Z tohoto důvodu je dodržování zákonů a předpisů nejvyšší prioritou. Pokud zjistíme pochybení nebo se dozvíme o možném porušení pravidel, neváháme je řešit.

Náš systém pro oznamovatele lze využít k podávání oznámení o pochybeních a podezřeních na porušení předpisů v chráněném prostředí – v případě potřeby anonymně. Tento systém je k dispozici našim zaměstnancům i agenturním pracovníkům.

Po obdržení oznámení se toto klasifikuje podle rizika pro naši společnost, naše zaměstnance nebo třetí strany. Kritéria odpovědnosti našeho systému pro oznamovatele se mohou lišit v závislosti na místních požadavcích. Každé jednotlivé hlášení je proto po obdržení analyzováno individuálně. V závislosti na riziku a specifikách hlášení je pak provedeno šetření buď na úrovni celé skupiny, nebo lokálně na místě.

Skupina apt Group se snaží zpracovávat příchozí zprávy rychle a bez zbytečných prodlev. Současně dbá na to, aby oznamovatel měl během počátečního přezkumu a případného následného šetření dostatek času na zodpovězení dotazů a vznesení relevantních aspektů záležitosti. Doba řádného prošetření oznámení se liší v závislosti na jeho rozsahu a složitosti a bude vyřízena v zákonné lhůtě.

Oznamovatelům je poskytována nejlepší možná ochrana a s jejich informacemi je zacházeno důvěrně. Diskriminace nebo zastrašování oznamovatelů kvůli jejich oznámení nebude ve skupině apt tolerováno.

Osobám, proti nimž je vzneseno obvinění, je co nejdříve poskytnuta možnost předložit svou verzi události. Dokud se neprokáže, že byl spáchán trestný čin, platí presumpce neviny. Při vyšetřování bereme v úvahu jak usvědčující, tak i zprošťující informace a podporujeme celý proces whistleblowingu – od přijetí oznámení až po ukončení řízení. Přitom dbáme na to, aby byla zaručena nejvyšší úroveň důvěrnosti a nezávislosti. V našem systému oznamování klademe důraz také na spravedlnost, a to jak vůči osobám, které nám poskytují informace, tak vůči těm, proti nimž je obvinění vzneseno. Důsledně dodržujeme zásadu proporcionality a v každém jednotlivém případě zkoumáme, jaké důsledky jsou vhodné, nezbytné a přiměřené.

Upozorňujeme, že informace bez dostatečně konkrétních důkazů nelze z právních důvodů dále zpracovávat. Při této příležitosti bychom také rádi upozornili, že úmyslné podávání nesprávných zpráv nebo očerňování kolegů je vždy porušením předpisů a může vést k právním důsledkům.

Pokud máte konkrétní informace o porušení právních předpisů nebo pravidel v souvislosti se skupinou apt, můžete se obrátit na systém pro oznamovatele pomocí následujícího odkazu.

Technický postup

Naše platforma pro oznamovatele umožňuje nahlásit potenciální nevhodné chování prostřednictvím zabezpečených webových stránek. Po zanechání zprávy obdržíte náhodně vygenerované číslo případu a osobní heslo. To si uschovejte na bezpečném místě, abyste s námi mohli komunikovat. Číslo případu vám umožní přečíst si nebo vyslechnout zpětnou vazbu a/nebo dotazy prostřednictvím platformy a například si vyměňovat informace o případu. Nahrát lze také elektronické dokumenty.

Pokud jste zapomněli své číslo případu nebo heslo, pošlete nám prosím zprávu znovu. Poté obdržíte nové číslo případu a můžete si zvolit nové heslo. Nové číslo případu a heslo pak můžete používat pro další komunikaci s naším týmem.

Můžete se také obrátit na naše oznamovací místo na následující adrese:

Česká republika

apt Products s.r.o.
Průmyslový park 33/22

350 02 Cheb

e-mail: apt.cheb@apt-alu-products.com@apt-alu-products.com

Tel: + 420 354 408 423

Základní principy

Transparentnost a ochrana
Náš systém je založen na standardizovaném a transparentním procesu, který je doprovázen důvěrným a profesionálním zpracováním oznámení a stížností.

Naším cílem je prošetřovat oznámení a stížnosti spravedlivým, vyváženým a transparentním způsobem, abychom mohli problémy účinně a efektivně vyřešit.

Podrobně platí tyto zásady:

Objektivita a nestrannost
Informace a oznámení jsou zpracovávány neutrálně a objektivně – v přísném souladu s presumpcí neviny. Zaměstnanci odpovědní za prošetření jednají nestranně, aniž by byli vázáni pokyny.

Diskrétnost
Zaměstnanci, kteří provádějí prošetření, zachovávají v každém případě maximální důvěrnost, zejména při nakládání s osobními údaji. Identita oznamovatele nebude zveřejněna, pokud o to požádá a je to podle zákona možné. Důvěrnost se vztahuje i na osoby, které jsou předmětem oznámení nebo stížností.

Ochrana oznamovatele
Je zakázáno a nebude tolerováno diskriminovat, zastrašovat nebo šikanovat oznamovatele nebo osoby, které se účastní vyšetřování. Uděláme vše pro to, abychom tyto osoby před diskriminací a represemi ochránili.

Zapojení oznamovatele
Každé oznámení a každá stížnost jsou brány vážně a oznamovatel je plně informován o průběhu a výsledku řízení. Snažíme se o maximální transparentnost vůči oznamovateli, ale v některých případech musíme brát v úvahu i právem chráněné zájmy třetích stran.

Délka trvání řízení
apt vynakládá veškeré úsilí na rychlé zpracování všech příchozích oznámení a stížností bez zaviněného prodlení. Současně dbá na to, aby osobě, která informace poskytla, byl poskytnut dostatečný časový prostor pro účast na prošetření skutečností. Doba trvání šetření se může lišit v závislosti na rozsahu a složitosti záležitosti.

Náklady řízení
Popsaný postup lze využít bezplatně. Náklady, které mohou oznamovateli vzniknout v souvislosti s využitím postupu pro podávání oznámení, nebudou hrazeny, včetně cestovních výdajů nebo nákladů na právní poradenství.

Průběh řízení

Podávání oznámení nebo stížností
Oprávněné osoby: Každá osoba může nahlásit potenciální porušení.

Potřebné informace
Aby bylo možné oznámení náležitě zpracovat, měla by být formulována co nejkonkrétněji s ohledem na následující otázky:

Kdo? Co? Jak? Kdy? Kde?

Postup po podání oznámení

Potvrzení o přijetí:
Přijetí oznámení bude potvrzeno písemně nebo elektronicky do sedmi dnů, pokud byly poskytnuty kontaktní údaje.

Registrace a předání:
Oznámení je zaevidováno jako případ a automaticky předáno příslušnému vyšetřovacímu týmu.

Prošetření oznámení:
Vyšetřovací tým prověřuje, zda existuje dostatečně konkrétní prvotní podezření.

Následná opatření
V případě podezření se prověří vhodná preventivní a nápravná opatření.

Dokončení a přezkoumání:
Výsledky šetření a opatření jsou zdokumentovány v interní závěrečné zprávě a oznamovatel je o ukončení postupu písemně informován nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.

Vaše informace jsou klíčové, abychom předešli závažným škodám pro naši společnost, naše partnery a zaměstnance. Pokud zjistíte nebo máte podezření na (potenciální) porušení pravidel, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho systému.

Děkujeme vám za důvěru a podporu.

Chcete osobní konzultaci?

Spojte se s námi!
Manon Gahmann
Manon Gahmann
Director CSR & Compliance